Thursday, 20 March 2014

جشن نوروز ١٣٩٣ را تبريك

به حضور تك تك شما عزيزان عيد بهار، جشن نوروز ١٣٩٣ را تبريك ميگويم.
.........
دلت شاد و لبت خندان بماند
برايت عُمر جاودان بماند
خُدا را ميدهم سوگند به عشق
هر آن خواهى برايت آن بماند...

برايت ثروتى افزون بريزد
كه چشم دشمنت حيران بماند
تنت سالم سرايت سبز با شد
برايت زندگى آسان بماند
تمام فصل سالت نو باشد
چراغ خانه ات تابان بماند
سال نو مبارك


نورزتان پيروز.
سال نو خورشیدی با نوروز باستان آغاز می‌شود. نیاکان ما در دوره باستان، تقویم را به‌گونه‌ای تنظیم کرده بودند که آغاز سال با بهار طبیعت هماهنگ باشد. این نشانه فراست و هوشمندی نیاکان ما است. به روایت شهنامه فردوسی و دیگر منابع م...عتبر تاریخی، از عهد جمشید به این طرف از نوروز و بهار در این خطه گرامیداشت می‌شود. پس از دوره باستان نیز فرهنگ گرامیداشت از نوروز در حوزه فرهنگی‌ای که ما به آن تعلق داریم، ادامه یافت.
شاهان سامانی، غزنوی، غوری، سلجوقی، تیموری، ابدالی و محمدزایی همه پاسدار فرهنگ گرامیداشت از نوروز و جشن طبیعت بوده‌اند. فرهنگ گرامیداشت از نوروز، بهار و جشن طبیعت نشانگر آن است که مردمان ما ریشه در یکی از فرهنگ‌ها و تمدن‌های شناخته شده تاریخ بشر دارند. در ادبیات همه زبان‌های افغانستان از نوروز و فرهنگ گرامیداشت از آن به نیکویی یاد شده اشت

No comments:

Post a Comment