Sunday, 29 December 2013

تاثیرات تجاوز شوروی سابق بر جنگ فعلی در افغانستان

تاثیرات تجاوز شوروی سابق بر جنگ فعلی در افغانستان
06.10.1392

شماری از کارشناسان و مردم عام، یگانه عامل عمده جنگ و بدبختی را در افغانستان، تجاوز شوروی بر این کشور می دانند. ...

آنها به این باور اند که هنوز هم دامنهء بدبختی های ناشی از تجاوز قشون سرخ شوروی بر افغانستان ادامه دارد.

سربازان قشون سرخ شوروی 34 سال پیش در ششم ماه جدی با وسایل پیشرفتهء نظامی از طریق هوا و زمین وارد افغانستان شدند.

شماری از کارشناسان افغان می گویند که همین تجاوز سبب شد که افغانستان در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آسیب های جدی را متحمل شود و زمینه برای مداخله کشورهای همسایه و منطقه در امور این کشور مساعد گردد.

حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان می گوید که جنگ جاری در کشور ناشی از همان تجاوز بود و ممکن تا برآورده شدن خواست های یک تعداد از همسایه های این کشور ادامه یابد.
حاجی سید داوود می گوید:
« متاسفانه که منشا و منبع تمام بدبختی های سی و چهار ساله در افغانستان از مسکو سرچشمه گرفته و تا امروز هم ادامه دارد و همین گونه همسایه ها نیز مشکلات متعدد را در افغانستان خلق کردند و از طرف دیگر همسایه ها و جهان در اینجا گروپ ها، احزاب و تنظیم ها را به میان آوردند که متاسفانه مردم افغانستان از جنگ و برادر کشی به ستوه آمده اند. »

به اساس گزارش ها، 34 سال پیش از امروز به تاریخ ششم جدی سال 1358 شمسی 25000 سرباز شوروی سابق که با تجهیزات پیشرفتهء نظامی مجهز بودند به یکباره گی وارد افغانستان شدند.

اما گفته شده که سپس تعداد این سربازان به بیشتر از یک صدهزار افزایش یافت.

با وارد شدن سربازان قشون سرخ شوروی به افغانستان حفیظ الله امین رییس جمهور آن زمان به قتل رسید و ببرک کارمل به قدرت رسید.

آقای کارمل شکست رژیم حفیظ الله امین را از طریق رادیوی تاشکند چنین اعلان کرد:
« اینجانب ببرک کارمل از طرف کمیتهء مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریالیزم امریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم. »

پس از این بیانیه ببرک کارمل، اکثریت مردم افغانستان در گوشه و کنار کشور دست به قیام ها زدند.

گزارش ها می رسانند که تجاوز شوری سابق بر افغانستان سبب شد که بسیاری مردم کشور را ترک کرده، به پاکستان، ایران و یک تعداد از کشورهای دیگر جهان مهاجر شوند.

با آنکه سلیمان لایق یک تن از مسوولان حکومتی در نظام کمونیستی وقت می پذیرد که نظامیان شوروی سابق به درخواست ببرک کارمل وارد افغانستان شدند، اما می گوید که برخی از اعضای خلق و پرچم نیز با این تجاوز شوروی سابق مخالف بودند.

به باور آقای لایق تجاوز شوروی وقت بر افغانستان آغاز به وجود آمدن مشکلات گونا گون در این کشور بود، اما ادامهء این مشکلات تا اکنون عوامل دیگر نیز دارد.
سلیمان لایق می گوید:
« مشکلات کنونی که وجود دارند، رویداد ششم جدی نیز شامل آن می باشد، اما همه مربوط این رویداد نیست.
اگر مقصر تمام مشکلات حزب دموکراتیک خلق را بدانیم باز من می پرسم که مداخلهء پاکستان نیز در این زمینه اثر گذار بوده یا نه؟ مردم ما را که به هفت تنظیم مختلف تنظیم کردند، این یک اشتباه بود یا نه؟ اسلام خو یک اسلام است. »

به اساس آمار ها، در نتیجهء حضور بیش از 9 سالهء قشون سرخ در افغانستان حدود یک میلیون افغان کشته و سه میلیون دیگر معلول و مهاجر شدند.

اتحاد شوروی سابق نیز در این جریان برعلاوه متحمل شدن خسارات هنگفت مالی نزدیک به 15 هزار سربازش را از دست داد.

با آنکه پس از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان داکتر نجیب الله به قدرت رسید و سپس قدرت به مجاهدین واگذار شد، اما جنگ در این کشور خاتمه پیدا نکرد.

قاضی محمد امین وقاد رهبر جهادی جنگ جاری در این کشور را ناشی از تجاوز شوروی بر افغانستان می داند.

او مسوول یک سلسله مشکلات در کشور برخی از رهبران جهادی آن زمان را می داند:
« رهبران جهادی چهارده سال وقت داشتند خصوصاً در آن سه، چهار سال اخیر که روس ها از افغانستان بیرون شدند باز در اینجا ملل متحد میانجیگری می کرد، جداً وقت آن بود که رهبران جهادی یک مرحله موقتی و سپس برای جور کردن یک قانون، شورای از متخصصین را در این کشور جور می کردند که متاسفانه آنها این کار را نکردند و همین رهبران جهادی به جهاد خود احترام نکردند، بلکه جهاد کامیاب را ناکام ساختند و مجاهدین نیک نام را بدنام نمودند. »

آقای وقاد همچنان می گوید که برای شکست دادن شوروی سابق مردم افغانستان قربانی دادند، اما منفعت آن را یک تعداد کشورهای همسایه، منطقه و جهان به دست آوردند.

در عین حال شماری از باشنده گان کابل نیز به این باور اند که تجاوز شوروی سابق بر افغانستان سبب شد که این کشور با بدبختی های روز افزون روبرو شود.

سه تن از این باشنده گان که خاطرات از تجاوز شوروی سابق بر افغانستان را با خود دارند در رابطه چنین می گویند:

« نام من صالح محمد است، قشون سرخ شوری که آمد برخی از جوانان را به بهانه های مختلف که فلان کس عسکر گریزی کرده و غیره دلایل کشتند. »

« همه بدبختی افغانستان از همان نقطه آغاز شد، کمونستان که سر قدرت بودند آنها کار بی سنجش کردند، اگر آنها واقعاً حکومت داری را می فهمیدند ما امروز اینگونه بدبخت نمی بودیم. »

« بخاطر تجاوز شوری تعدای از مردم افغانستان به سوی پاکستان و برخی دیگر شان به طرف ایران فرار کردند، اما مردم مسکین و بیچاره که در این کشور ماند، آنها زیر تانک و توپ و تفنگ کشته شدند. »

تجاوز نیروهای شوری سابق بر افغانستان در تاریخ این کشور به عنوان یک روز مهم تلقی می شود.

این تجاوز پیامدهای نا گواری برای افغانستان داشت و در جریان مقاومت افغان ها با نیروهای شوروی سابق در این کشور، تمام زیر بناهای اقتصادی و فرهنگی افغانستان از هم فرو پاشیدند و زمینه جنگ های داخلی و مشکلات جدید در کشور به میان آمد.

تجاوز شوروی به افغانستان همزمان با اوج جنگ سرد میان دو بلوک غرب به رهبری امریکا و شوروی وقت صورت گرفت و این جنگ منجر به شکست کمونیزم و پایان جنگ سرد گردید.

اما هنوزهم افغان ها اثرات منفی تجاوز شوروی سابق بر کشور را متحمل می شوند.

جمشید حبیب

No comments:

Post a Comment