Tuesday, 16 July 2013

کرزی بخاطر مقاومت در برابر فشارهای خارجی تهدید میشود

رئیس جمهور کرزی بخاطر مقاومت در برابر فشارهای خارجی تهدید میشود
09:52 | 1392 / 04 / 25
مسکو، 25 سرطان، خبرگزاری «ریا نووستی»/ نشریه امریکایی "شیکاگو تریبیون" در مقاله تحت عنوان "حکایت طویل از افغانستان" نوشته است که رئیس جمهور اوباما طرح صف...ری یا خروج تمامی نیروهای خود از افغانستان را تنها به هدف تهدید رئیس جمهور کرزی مطرح کرده است، تا به این ترتیب "کرزی فقط یک گزینه داشته باشد، یا حضور نیروهای بین المللی پس از سال 2014 را بپذیرد، و یا حکومت او به دست طالبان سقوط داده خواهد شد".

این نشریه می افزاید که "کرزی به یاداوری تازه نیاز ندارد، چون چندی قبل فقط چند ساعت پس از انکه مذاکرات صلح در قطر از هم پاشید، طالبان حمله را بر قصر ریاست جمهوری سازماندهی کردند".

در قسمت دیگری از این نشریه همچنان امده است که کرزی با وجود همه تهدیدات "میخواهد زنده بماند و به همین دلیل به توافقنامه امنیتی با امریکا موافقه خواهد کرد".

قابل یاداوری است که چندی قبل نیز، بعد از انکه رئیس جمهور کرزی در برابر مداخله های خارجیان در روند صلح صدا بلند کرد، مقاله های چاپ شده از رسانه هاي پاکستان و امریکا او را تهدید کردند و او را مانع بزرگ در راه تحقق اهداف خود عنوان کردند. در این مقالات حتی مصوونیت فزیکی رئیس جمهور کرزی نیز تهدید شده بود

No comments:

Post a Comment