Wednesday, 6 November 2013

پاک باش در عمل خدمت کن

سیاست و انتخابات افغانستان»
سیاست به معنی واقعی :- تصیح علایق ،تجمیع سلایق ،حل و فصل تضاد ومنازعات جمعی، تدبیر کردن و اندیشدن ....
سیاست مدار:- کسی است به مصالح و منافع جمع تفکر کند واز همه مهم اینکه دارای دانش بالا یعنی مطالعه آن از تمام ...اقشار جامعه بالاتر باشد......
سیاست در افغانستان:- ایجاد تضاد ومنازعات جمعی ،تدبیر نه کردن و نه اندیشیدن است
سیاست مدار در افغانستان :- به منافع و قدرت شخصی فکر کردن وسطح دانش آن در گراف منفی بالا و پایین چکر زدن است......
در هرج ومرج کارزارهای انتخابات افغانستان روز به روز سیاستمدار و کارشناس سیاسی افزون تر میشود وهر کس در مورد آینده افغانستان در نظر پردازی میپردازد .
سیاست افغانستان و مخصوصاً انتخابات افغانستان به کسانیکه سرگرمی ندارند بازار گرمی پیدا میشود .
در انتخابات افغانستان هیچ کدام معیاری به خاطر کاندید شدن ریاست جمهوری ، برای کاندید شدن معاونین ریاست جمهوری ویا در پوست های مختلف دیگر ...... وجود ندارد
هر کس از هر گوشه وکنار آمده وشانس خودرا آزمایش میکندو بطور خلاصه انتخابات را به مثابه کتاب فال میگیرند.
کسانیکه در مورد سیاست چیزی میدانند آنهارا کسی موقع اظهار نظر و تصمیم گیری وحق انتخاب شدن را نمی دهند.

No comments:

Post a Comment