Sunday, 10 November 2013

احمد ضیا مسعود دستم به خیانت آلوده نیست
جناب احمد ضیا مسعود از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ به عنوان معاون رئیس جمهور وظیفه اجرا کرد. بهترین و خوشبخت ترین روز‌های تاجیکان در طول ۱۲ سال در همین سال‌ ها بود. تمام جنایات که بر ضدّ تاجیکان صورت گرفت یا پیش از سال ۲۰۰۴ بوده و یا پس از سال ۲۰۰۹.

قانون اساسی‌ که سراپا ناقص است، پیش از دوران کاری جناب مسعود به امضا رسید. شهادت بهترین تاجیکان نامدار مانند رهبر شهید، جنرال داوود، جنرال سیدخیلی، جنرال ...
رسولی و ..... همه بعد از جناب مسعود انجام یافت که تا امروز دوستان دروغین ما ادعای عدالتخواهی خون آنها را نکردند.

وقت جنرال جرأت با جبّار ثابت درگیر شد، کرزی می‌‌خواست جرأت صاحب را زندانی کند، جناب ضیا مسعود دو شبانه روز در برابر کرزی مقاومت کرد و نگذاشت که کسی‌ سر راه جنرال جرأت ایستاد شود اما شما همه شاهد هستید که جنرال زلمی ویسا قاتل داوود جان و شهید سیدخیلی هنوز هم آزاد است و به عنوان فرمانده شمال کشور مشغول كار است. یا استانکزی که رسما در قتل رهبر شهید دست داشت. هیچ کسی‌ این‌ها را محاکمه نکرد.

هنوز هم مزدران این خود کشان بیگانه پرست، در فیسبوک‌ها مصروف دسیسه سازی بر عليه آقای ضیا مسعود هستند و بي شرمانه آقای مسعود را به خیانت متهم می کنند. چه خیانت را جناب ضیا مسعود مرتکب شده؟ کسی‌ مرد است بگوید؟ چرا این بی‌ سوادن جیره خور و محتاجان آب و نان، خیانت‌های احمد ضیا مسعود را نام نمی گیرند؟..... چون خیانتی وجود ندارد. این‌ها فقط می‌‌خواهند خانواده مسعود بزرگ به حاشیه رانده شود و راهی‌ چور و دزدی برای‌ خود شان باز گردد.
از فیس بوک :جناب خیری

No comments:

Post a Comment