بسمه تعالی
جبهه ملی افغانستان حمله تروریستی به جان استاد حاجی محمد محقق را که به شکل بمب گذاری کنار جاده ای بوده است به شدیدترین وجهی محکوم می کند. ما باور داریم که حرکت های وحشیانه و حملات کور تروریستی به هیچ وجه راه حل بحران افغانستان نیست. تروریست ها و خشونت طلبانی که با بمب و انتحار با قضایای کشور برخورد می کنند نهایتا محکوم به شکست و بن بست خواهند بود . ازسوی دیگر این حادثه همزمان با پایان انتقال مسئولیت های امنیتی یک بار دیگر نشان داد که حکومت درتامین سراسری  و جامع امنیت کشور و حفظ جان شهروندان مطلقا ناکام است.

جبهه ملی  ضمن محکوم کردن مجدد این حادثه از حکومت می خواهد که عوامل این اقدام تروریستی را گرفتار و به پنجه قانون بسپارد.
کابل

– 28 جوزا 1392