Sunday, 11 August 2013

استراتيژی انکشاف ملی افغانستان

سوال: اين مدت زمان طولانيكه از طرح استراتيژي ملي ميگذرد حاصلش را در جامعه افغاني احساس مينماييد.؟؟؟؟؟
بسم االله الرحمن الرحيم
خرسنديم از اينکه استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را که منعکس کنندۀ تعهدات جمهوری اسلامی افغانستان به کاهش فقر ...و رشد اقتصادی تحت رهبری سکتور خصوصی در راستای ايجاد افغانستان سعادتمند و باثبات ميباشد، تقديم مينماييم. کميتۀ نظارت استراتيژی انکشاف ملی افغانستان از سوی دولت مؤظف گرديده بود تا يک استراتيژی ملی را به اساس اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال تهيه نمايد که افتخار مالکيت آنرا افغانها داشته و شرايط لازم يک سند استراتيژی کاهش فقر را برآورده سازد. کميتۀ نظارت غرض طرح، بحث و نظارت از روند تهيۀ اين استراتيژی، مجالس متعددی را به شکل منظم راه اندازی نموده است، که موضوعاتی چون شناسايی نيازمندی ها، سمع شکايات مردم و اولويت بندی در تخصيص منابع و اقدامات لازم آجندای اين مجالس را تشکيل داده اند. در راستای افغانی سازی و مالکيت افغانی، کميتۀ نظارت مشوره های جامع و گسترده را - هم به سطح ملی و
هم به سطح ولايتی - تسهيل نموده است.
حمايت پايدار مالی و نظارت و ارزيابی مداوم، عناصر اصلی فايق آمدن بر چالش های آينده که در راستای تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستان بدان مواجه خواهيم شد، شمرده ميشوند. انتظارات مردم افغانستان بلند ميباشد، ليکن ما تا هنوز هم به محدوديت منابع مالی روبرو ميباشيم. از سال ٢٠٠١) ١٣٨٠ ميلادی( ما به مؤفقيت های بی شماری نايل آمده ايم، ولی با آنهم فعاليتهای ديگری نيز بايد انجام شوند تا اهداف توافقنامۀ افغانستان جامۀ عمل بپوشند. اين امر ايجاب می کند تا دولت افغانستان به حمايت جامعۀ جهانی در زمينۀ دستيابی به ديدگاه و اهداف استراتيژی انکشاف ملی افغانسان گام های قاطع و استراتيژيک برداشته
و تعهد کامل داشته باشد.
ما چشم به راه آنيم تا از طريق مساعی مشترک همکاران دولتی، نماينده های جامعۀ مدنی، بزرگان قوم، علمای دين، سکتور خصوصی، جامعۀ جهانی و در نهايت امر تمام افغانها، استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را تطبيق نماييم، زيرا اين امر در تطبيق معيارهای توافقنامۀ افغانستان و اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال )ام. دی. جی( کمک مينمايد.
پروفيسور محمد اسحاق نادری
مشاور ارشد رئيس چمهور در امور اقتصادی و
رئيس دارالانشای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و بورد مشترک نظارت و انسجام
داکتر انورالحق احدی وزير ماليه
داکتر جليل شمس وزير اقتصادی
احمد ضيأ مسعود معاون اول
داکتر سرور دانش وزير عدليه
داکتر زلمی رسول مشاور امنيت ملی
داکتر رنگين دادفر سپنتا وزير امور خارجه
داکتر محمد امين فرهنگ وزير تجارت و صنايع
حنيف اتمر وزير معارف

بسم االله الرحمن الرحيم سپاس نامه
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان بدون همکاری صادقانۀ يک تعداد افراد و سازمانها نميتوانست تهيه گردد. اين استراتيژی، تحت راهنمايی کميتۀ نظارت که از سوی جلالتمآب حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان تعيين و رياست آنرا جلالتمآب پروفيسور اسحق نادری مشارو ارشد رئيس جمهور در امور اقتصادی به عهده داشت، نهايی گرديد. اعضای اين کميته را جلالتمآب رنگين دادفر اسپنتا وزير امور خارجه، جلالتمآب انورالحق احدی وزير ماليه، جلالتمآب جليل شمس وزير اقتصاد، جلالتمآب سرور دانش وزير عدليه، جلالتمآب حنيف اتمر وزير معارف، جلالتمآب مير محمد امين فرهنگ وزير تجارت، و جلالتمآب زلمی رسول مشاور
امنيت ملی، تشکيل ميدهد.
من ميخواهيم از جلالتمآب احمد ضيا مسعود، معاون اول رئيس جمهور و رئيس شورای اقتصادی، ابراز امتنان نماييم. همچنين ميخواهم مراتب سپاسگزاری و امتنان خويش را به جلالتمآب هدايت امين ارسلا وزير ارشد و جلالتمآب وحيد االله شهرانی معيين مالی وزارت ماليه و تيم وزارت ماليه تقديم نمايم. من از ستره محکمه، شورای ملی، وزارتخانه ها و دواير دولتی، مقامات ولايتی، سفرای افغانستان مقيم در خارج از کشور، کميسيون های ملی، دفتر رياست جمهوری، سازمانهای جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی نيز
تشکر مينمايم.
به اين ترتيب، مراتب سپاس و امتنان خويش را به حلالتمآبان وزرأ، معيين ها و همچنان مسئولين ارتباطی وزارت ها با دارالانشای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، علما، روحانيون، بزرگان قوم، مسوولين سازمانهای جامعۀ مدنی، سفرا و نماينده های جامعۀ جهانی در افغانستان، و کافۀ ملت افغانستان ابراز ميدارم. ادارات ملی و بين المللی در مشوره های ولايتی سهم فعال داشته اند، که همکاری ها، نظريات و پيشنهادات شان غنامندی استراتيژی های سکتوری و تطبيق اين استراتيژی ها را تضمين مينمايد. همچنان از وزارت احيأ و انکشاف دهات بخاطر همکاری های مؤثر شان در عرصۀ مشوره های ولايتی تشکر مينمايم. به همين ترتيب، از همکاری های مشاورين رئيس جمهور، هريک داوود صبأ و نورالدين دلاوری، و در ضمن از محمود صيقل برای نظريات سازندۀ شان سپاسگزارم. جا دارد تا از واليان و کارمندان شان بخاطر همکاری های همه جانبۀ شان با کارمندان
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان نيز تشکر کنم.
به صورت ويژه از همکاری ها و تلاشهای خسته گی ناپذير وحيداالله ويسی، مسوول روند ايجاد استراتيژی انکشاف ملی افغانستان وسند کاهش فقر، و از تيم شان که متشکل از متخصصين جوان افغان ميباشد و در زمينۀ تکميل سند ابتدايی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، توافقنامۀ افغانستان و استراتيژی کامل انکشاف ملی افغانستان؛ به مشورۀ همکاران داخلی و خارجی، زحمات خستگی ناپذير را متقبل شده اند، جهان سپاس مينمايم. اين تيم شامل افراد آتی اند: همآهنگ کننده های سکتوری، هريک راحت االله نعيم، فرزانه رشيد رحيمی، محمد شاکر مجيدی، عطااالله عاصم، محمد اسمعيل رحيمی، علاؤالدين زلمی، هدايت االله اشرفی، شکريه کاظمی، سيف الرحمن احمد زی؛ و اعضای بخش مشوره های ولايتی، هريک محمد يوسف غزنوی، محمد فهيم مهری، شهنشاه شيرزی، حکمت االله لطيفی، سيد احمد روحانی و محمد عثمان فهيم و همچنان ساير همکاران کليدی اين پروسه که شامل ملک شرف، نعيم همدرد، محمد سليم الکوزی، مير احمد طيب واعظی، سيد شاه امين زی، خوږه آاآ و محمد کاظم. همچنان از نعمت االله بيژن بخاطر همکاری های شان از جانب دارالانشای بورد مشترک نظارت و انسجام تشکر مينمايم. من در ضمن از همکاری مشاورين خارجی: زلاتکو هورتيچ، پاؤل او برائين، جم رابرتسن، بارنی روبين، پيتر مدل بروک، ريچارد پانزيو، انيتا
نيرودی، شکتی سينها، آشوک نيگام، کريستوفر الکساندر و اميره حق که ما را دراين تلاش ها ياری رسانيده اند، نيز متشکرم.
در اخير، از تمام کسانيکه در امر تهيۀ نخستين استراتيژی انکشاف ملی افغانستان - که در تاريخ کشور ما منحيث يک سند بی نظير و يک تعهد ملی در راستای رشد اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان ميباشد - همکاری و زحمت کشيده اند، سپاسگزارم.
اديب فرهادی
رئيس دارالانشای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و بورد مشترک نظارت و انسجام
سوال: در اين مدت زمان طولانيكه از طرح استراتيژي ملي ميگذرد حاصلش را در جامعه افغاني احاس مينماييد.؟؟؟؟؟
لطفا نظر بدهيد!

 

No comments:

Post a Comment