Tuesday, 27 August 2013

پاکستان شش خواست مشخص از افغانستان دارد

:صالح: پاکستان شش خواست مشخص از افغانستان دارد
امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان , عضو ارشد جبهه ملی .ا

امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان می گوید که پاکستان شش خواست مشخص از این کشور دارد و تا زمانی که به یک تعداد از خواسته هایش پاسخ داده نشود، فکر نمی کند آن کشور برای صلح افغانستان همکار...
ی نماید.

به گفتهء آقای صالح، حکومت رییس جمهور کرزی در آخرین ماه هایش قرار داد، بناءً پاکستان تلاش می کند تا به بهانهء همکاری در پروسه صلح از این کشور و غرب امتیاز گیری نماید.

مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با آقای صالح مصاحبه کرده و در ابتدا از او در مورد شش خواست پاکستان و نتایج سفر آقای کرزی به اسلام آباد پرسیده است...

No comments:

Post a Comment